Hout Bay Jiujitsu Academy

Kids Jiu-jitsu
-
5-9 yr olds
Kids Jiu-jitsu 5-9 yr olds

Kids Jiujitsu
-
10-15 yr olds
Kids Jiu-jitsu 10-14 yr olds

Adult Jiujitsu
-
Beginners/All Levels Jiu-jitsu Class