Hout Bay Jiujitsu Academy

Kids Jiu-jitsu 9-11yrs
-
5-9 yr olds
Kids Jiu-jitsu 9-11 yr olds

Kids Jiujitsu 12-15yrs
-
10-15 yr olds
Kids Jiu-jitsu 12-15 yr olds

Adult Jiujitsu
-
Beginners/All Levels Jiu-jitsu Class